8. Сдружение "гр. Троян, ул."Васил Левски" № 75, бл."Галенус"

№ по ред: 8;

Регистрационен номер: 008/22.06.2015 г.

Наименование: "гр. Троян, ул."Васил Левски" № 75, бл."Галенус"

Адрес: гр.Троян, ул."Васил Левски" № 75, бл. "Галенус"

Предмет на дейност: Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.;

Срок: безсрочен;

Представени идеални части в % от етажната собсвеност: 82,21%;

Членове на управителния съвет (имена, адрес, електронна поща): 

  • Председател: Петър Недялков Пенков - гр.Троян, ул. "Васил Левски" № 75, ет.4, ап.16;
  • Член: Еленка Кирилова Симеонова - гр.Троян, ул. "Васил Левски" № 75, ет.9, ап.41;
  • Член: Янко Христов Белевски - гр.Троян, ул. "Васил Левски" № 75, ет.3, ап.8.

Начин на представителство: Управителният съвет представлява сдружението в отношенията му с органите на местната власт и с други правни субекти. При участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради сдружението се представлява от Председателя на управителния съвет.

Нагоре