6. Сдружение "Гр. Троян - ж-к "Младост" бл. 1"

№ по ред: 6;

Регистрационен номер: 006/30.03.2015 г.

Наименование: "Гр. Троян - ж-к "Младост" бл. 1"

Адрес: гр. Троян, жк "Младост", бл. 1

Предмет на дейност: Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.;

Срок: безсрочен;

Представени идеални части в % от етажната собсвеност: 76,61%;

Членове на управителния съвет (имена, адрес, електронна поща): 

  • Председател: Димитър Вълканов Мартинов - гр.Троян, жк "Младост", бл.1, вх.В, ет.2, ап.5;
  • Член: Илия Цанков Чолаков - гр.Троян, жк "Младост", бл.1, вх.Б, ет.7, ап.23;
  • Член: Маргарита Андреева Топалова гр.Троян, жк "Младост", бл.1, вх.А, ет.7, ап.20.

Начин на представителство: Управителният съвет представлява сдружението в отношенията му с органите на местната власт и с други правни субекти. При участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради сдружението се представлява от Председателя на управителния съвет.

Нагоре