2. Сдружение "Град Троян-ж.к."Младост" блок 3"

№ по ред: 2;

Регистрационен номер: 002/16.02.2015 г.;

Наименование: "Град Троян-ж.к."Младост" блок 3";

Адрес: гр.Троян, ж.к. "Младост", бл.3, вх.В, ап.11

Предмет на дейност: Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.;

Срок: безсрочен;

Представени идеални части в % от етажната собсвеност: 100%;

Членове на управителния съвет (имена, адрес, електронна поща): 

  • Председател: Милен Иванов Великов - гр.Троян, жк "Младост", бл.3, вх.В, ет.4, ап.11;
  • Член: Красимир Бочев Додев - гр.Троян, жк "Младост", бл.3, вх.Б, ет.1, ап.2;
  • Член: Борислав Милков Минков - гр.Троян, жк "Младост", бл.3, вх.А, ет.5, ап.13.

Начин на представителство: Управителният съвет представлява сдружението в отношенията му с органите на местната власт и с други правни субекти. При участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради сдружението се представлява от Председателя на управителния съвет.

Нагоре