Актуализиран на 21.10.2016 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Във връзка със стартиралата през 2015 г. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Ви напомняме че Община Троян продължава да набира заявления от сдружения на собствениците за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Програмата. С ПМС № 23/04.02.2016 г. Методическите указания към НПЕЕМЖС, приети с…
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, В брой 35 от 15.05.2015 г. на „Държавен вестник“ беше обнародвано Постановление №114 от 08.05.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на…
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Стартира Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. За получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата, през 2015 г. могат да кандидатстват всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, с минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи);…
Нагоре